วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ไลฟ์สไตล์ / ท่องเที่ยวทั่วไทย
‘ มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ภาคตะวันตก Ratchaburi in Love @ เขาชะงุ้ม ’
: 17 ก.พ. 63
988

‘โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม’ หรือ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ‘โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ’ ตั้งอยู่หมู่ 2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ ชาวราชบุรี ภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จากผืนดินที่เคยเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ ซึ่งมีการใช้ดินผิดวิธี ทำให้หน้าดินเสียหาย ขาดความอุดมสมบูรณ์ กลายสภาพเป็นความแห้งแล้งจนไม่สามารถเพาะปลูกได้อีก เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร จึงมีพระราชดำริ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันหาแนวทางฟื้นฟูสภาพผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อใช้เพาะปลูกได้อีกครั้ง โดยมีการพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงบ่อดิน แก้ปัญหาดินลูกรังและจัดระดับให้เหมาะสม รวมทั้งมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

กระทั่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ตลอดจนแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดคุณูปการในด้านการเกษตร นอกจากนี้ ‘ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ’ ปัจจุบันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย จากความสำคัญของโครงการอันเนื่องพระราชดำริแห่งนี้ จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ความรู้ในด้านการเกษตร และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมรับร้อนปีนี้ ในระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี จึงจัดกิจกรรม ‘ มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ภาคตะวันตก Ratchaburi in Love @ เขาชะงุ้ม ’ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี , จ.สุพรรณบุรี และ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่การเพาะพันธ์และผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กล้วยไม้ ไม้ใบบอนไซ สวนหิน และไม้พรรณนานาชนิด อีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ภายในงานจัดให้มีการแสดง พรรณไม้นานาพันธุ์ ซุ้มไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ลานพรมดอกไม้ อุโมงค์กล้วยไม้ เขาวงกต มีตัวไฟเบอร์กลาสน้องลูกรัง ที่จัดตั้งไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป ซึ่งเป็นที่มาของดินลูกรังที่มาจากการศึกษาและพัฒนาดินที่มีความเสื่อมโทรม จนสามารถนำมาเพาะปลูกได้ การแสดงผลิตผลทางการเกษตร สินค้าแปรรูปจากเกษตรกร และสินค้าอื่น ๆ อีกจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนให้มาเยือนผืนดิน อันเป็นพื้นที่ที่พ่อสร้าง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.

ข่าว/ภาพ : ปิยะ วงษ์ไพศาล