วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ภาคกลาง / นครนายก
อบต.เขาพระ เริ่มโครงการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน"
: 04 พ.ค. 63
1k

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณ หมู่6 ต.เขาพระ จ.นครนายก พบ นายก อบต.เขาพระและสมาชิก อบต. พร้อมทั้งชาวบ้าน อบต.เขาพระ ช่วยกันกันขุดหลุมและช่วยกันโยนหินลงหลุมกันเป็นจำนวนมาก

จากการสอบถาม นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้บอกถึงโครงการนี้ว่า ได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่และได้เห็นประโยชน์จากการจัดทำโครงการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เกิดผลสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทานและยังเป็นองค์กรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ อปท.ทั่วประเทศจนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบของประเทศไทยในการจัดบริหารจัดการน้ำ แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในตำบลเก่าขาม เพื่อเป็นการจัดการแหล่งน้ำและป้องกันภัยน้ำท่วม น้ำแล้ง อบต.เขาพระ เลยมีความต้องการที่จะดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้ในหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว์ อบต.เขาพระ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งน้ำต้นทุนเดิม ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการผันน้ำลงใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ยังกล่าวต่อไปว่า ทั้ง ต.เขาพระ จะประโยชน์จากโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งชุมชนท้องถิ่นจะมีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภค บริโภคและกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียงและยังป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งได้อีกด้วย และที่สำคัญจะสร้างการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ของคนในชุมชนท้องถิ่น มีการจัดบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าว/ภาพ : สุทธิศักดิ์ แก่นโพธิ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ