วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคกลาง / สระบุรี
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ฝึกอบรมวิธีการทำหน้ากากอนามัยกรองฝุ่น ไว้แจกประชาชน
: 13 ก.พ. 63
437

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ ทำหน้ากากอนามัยกรองฝุ่น และการบรรยายถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเล็ก PM 2.5 แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ กลุ่ม อสม. และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 150 คน มีนายดุรงค์ฤทธ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย นายมงคล สุขศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดียว นายพูลศักดิ์ นาพูลผล จ่าจังหวัดสระบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน

ส่วน การอบรมนั้นมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการอบรมการทำหน้ากากอนามัย ที่หอประชุมอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อนำไปขยายผลถ่ายทอดต่อกับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถทำใช้เองได้ โดยในปัจจุบัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กยังสูงเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน หน้ากากอนามัยมีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี สำนักงานจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมวิธีการทำหน้ากากอนามัยกรองฝุ่น ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อยังชุมชน หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบสามารถทำหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองใช้ได้ด้วยตนเอง 

โดยครั้งนี้ ได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี นำวิทยากรมาทำการสอนในครั้งนี้ มีกำหนดให้การอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 150 คน ได้แก่รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูระดับประถมศึกษา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลกรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาพระราชทาน และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นำโดยนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องฝุ่นและการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสโคโรน่า แนวทางป้องกันและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคด้วย.

ข่าว/ภาพ สมพงษ์ ปานรุ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ