วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคกลาง / สระบุรี
ผู้ว่าจังหวัดสระบุรี เดินหน้าประกาศห้ามขายเหล้าสุราทั่วจังหวัด เพื่อป้องกันแพร่เชื่อโควิด-19
: 12 เม.ย. 63
1.4k

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัรัสโควิด-19 ได้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทรวงสาธารสุข ถือเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ 2558 จนทางรัฐมนตรีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรลงวันที่ 25 มี.ค 2563 เพื่อให้เป็นการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ดังนั้น นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการได้ออกคำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 1078/2563  ให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่2 ที่ได้รับอนุญาติให้จำหน่ายสุราตาม พรบ.สรรพสามิตปี 2560 โดยให้ร้านสามารถจำหน่ายสินค้าอื่นๆได้ แต่ห้ามจำหน่ายสุรา ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา การเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคไวรัส โควิด-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีอาศัยอำนาจใน พรบ. โรคติดต่อปี 2558 มาตรา 35(1) ข้อกำหนดมาตรา 9 บริหารราชการ ให้ผู้ว่าเห็นชอบของคณะกรรมการและนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อลดการแพร่ระบาดและเสี่ยงต่อโรคติดต่อไวรัส โควิด-19 เพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ที่อาจขยายไปเป็นวงกว้างมากขึ้น จึงสั่งให้ร้านค้าประเภทที่ 2 ปิดการขายสุราทุกชนิดให้กับประชาชนทั่วไปในทุกอำเภอในจังหวัดสระบุรี

ส่วนร้านค้าย่อยหรือร้านขายส่ง ต่าง ๆ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมารถตรา52  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ 2558 ต้องโทษระหว่างจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งกระราชกำหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ  2548  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ.

ข่าว/ภาพ สมพงษ์ ปานรุ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ