วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
ภาคกลาง / สระบุรี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบ Aerosol Boxs อุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อโควิด-19 ให้กับ โรงพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
: 15 เม.ย. 63
260

ที่บริเวณห้องโถงศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19  Aerosol Boxes ให้กับกับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี  จำนวน 30 ชุด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  บุคคลากรทางการแพทย์ ตัวแทนโรงพยาบาล ร่วมพิธี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVOD-19) ที่ส่งผลกระทบไปทุกส่วน ทำให้โรงพยาบาลและทีมแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัส  ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Boxs) เพื่อมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย 

โดยทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ประสานงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรีพิจารณาดำเนินการจัดหาอุปกรณ์  จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีจึงได้สำรวจความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี ที่ต้องการอุปกรณ์กล่องใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับครอบบริเวณศีรษะผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)ขณะทำการรักษา และให้จังหวัดดำเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง โดยเบิกจ่ายจากเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด งานบรรเทาทุกข์โดยจังหวัดได้ประสานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสโคโรนา ตามความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรีจำนวน 30 กล่อง กล่องละ 1,580 บาท รวมเป็นเงินสด จำนวน 47,400 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

สำหรับกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Boxs) เป็นกล่องอะคริลิกใส ทรงสี่เหลี่ยมครอบบริเวณศีรษะผู้ป่วย มีช่องสำหรับแพทย์ พยาบาลสามารถทำการหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยได้ เป็นการลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อจากผู้ป่วย โดยเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ระบบหายใจล้มเหลว และแยกอากาศระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน.

ข่าว/ภาพ สมพงษ์ ปานรุ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ