วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563
ภาคกลาง / เพชรบุรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวางทุ่นดักขยะ (BOOM) ปากแม่น้ำเพชรบุรี
: 13 มี.ค. 63
299

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 63 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานวางทุ่นดักขยะ (BOOM) ปากแม่น้ำเพชรบุรี โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการปัญหาขยะ และการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ซึ่งได้เคยประสบความสำเร็จในการลดอันดับประเทศไทย จากประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 6 ลงเหลืออันดับที่ 10 ได้ ตามการจัดอันดับขององค์กร Ocean Conservancy เมื่อปลายปี 62 ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายใหม่ปี 63 จะต้องลดอันดับประเทศไทยให้หลุดต่ำกว่าอันดับที่ 20 ให้ได้

นายยุทธพล กล่าวว่า ปัญหาขยะทะเลเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ส่วนใหญ่เกิดจากขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องจากบนบก ไหลลงสู่ทะเลผ่านทางแม่น้ำลำคลองต่างๆ จนเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนต่างๆทั้งบริเวณชายฝั่งทะเล และเกาะต่างๆทั่วประเทศ การวางทุ่นดักขยะในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยลดปริมาณขยะ เป็นปราการด่านสุดท้ายก่อนที่ขยะจะไหลลงสู่ทะเล และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ประเทศไทยมีแม่น้ำทั้งหมดกว่า 400 สายที่จะต้องดำเนินการวางทุ่นดักขยะให้ครบ ตามแนวคิดของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.

อย่างไรก็ดี การรณรงค์ยกเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้งและการสร้างระบบบริหารจัดการขยะ และการสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องของพี่น้องประชาชนในการจัดการขยะ ก็ยังถือเป็นภารกิจสำคัญที่ ทส.จะทำควบคู่กันไป เพื่อเดินหน้าพาประเทศไทยให้หลุดจากการถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกให้ได้.