วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรฯ ผลักดันเปิดศูนย์ AIC
: 22 พ.ค. 63
298

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี (Agritech and Innovation Center) : AIC) ของมหาวิทยาลัยฯ กับนายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จ.ราชบุรี ได้ร่วมประชุมตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน สำหรับศูนย์ AIC ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม เครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

โดยมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.ราชบุรี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ทั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญที่จะเป็นฟันเฟืองของการขับเคลื่อนเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร โดยมีเป้าหมายเปิดศูนย์ AIC ระดับจ.ราชบุรีที่อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจะ Kick off เปิดพร้อมกันในวันที่ 1 มิ.ย.63 ทั่วประเทศ.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ