วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
วันสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบปีที่ 145
: 23 มิ.ย. 63
534

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี ได้จัดพิธีวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 145 ประจำปี 2563  โดยมี พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ทำพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี  พร้อมเป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง และเป็นประธานในพิธีสงฆ์  ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่กรมการทหารช่างและเหล่าทหารช่าง พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์  ณ  อาคารอเนกประสงค์ (วายามะ) โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี 

สำหรับเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิด เว้นแต่มีดาวสีทองหนึ่งดวง ประดับที่แกนของทุ่นระเบิด เป็นเครื่องหมายที่กองทัพบก พิจารณามอบให้กับนายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน บุคคลพลเรือนที่ได้ทำคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือแก่เหล่าทหารช่าง หรือหน่วยทหารช่าง และเป็นบุคคลที่กองทัพบกยกย่องให้เกียรติ รวมทั้งนายทหารสัญญาบัตรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสงครามทุ่นระเบิด และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์    สำหรับในปีนี้ กองทัพบกได้อนุมัติให้ทางกรมการทหารช่างทำพิธีมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จำนวน 74 ราย 

เหล่าทหารช่างถือกำเนิดมาพร้อมกับกองทัพไทย แต่มิได้แยกออกเป็นเหล่าอิสระอย่างชัดเจน จนในยุครัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งกองทหารอินยีเนียขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2418 เพื่อปฏิบัติงานตรวจทาง กรุยแนว และปักเสาโทรเลข จากพระนครไปถึงสมุทรปราการ หลังจากนั้นเหล่าทหารช่าง ได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จนมาเป็นกรมการทหารช่าง ในปัจจุบัน โดย พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง ทรงวางรากฐาน อบรม ฝึกฝนวิชาทหารช่างสมัยใหม่ตามแบบทหารช่างอังกฤษ ให้มีความทันสมัยทัดเทียมประเทศตะวันตก เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ และได้กำหนดให้วันที่ 23 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทหารช่าง ซึ่งปีนี้ได้มีการจัดงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่างเป็นปีที่ 145

ปัจจุบัน พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมการทหารช่าง ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าเหล่าทหารช่างและยังเป็นกรมฝ่ายยุทธบริการที่สำคัญของกองทัพบก มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งกำลัง  และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก ที่ผ่านมา กรมการทหารช่าง ยังมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล การสนับสนุนงานก่อสร้างและปรับปรุงหน่วยต่างๆ ภายในกองทัพบก

รวมไปถึงการสนับสนุนงานด้านการรักษาสันติภาพโดยให้ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ มาโดยตลอด อาทิ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือ กองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)  , โครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง , โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการส่งกำลังพลไปร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐ เซาท์ซูดาน เป็นต้น.

ข่าว/ภาพ : ปิยะ วงษ์ไพศาล    

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ