วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
ตรวจเยี่ยมความพร้อม ร้อย.ช.ฉก.ไทย /เซาท์ซูดาน ผลัด 2
: 24 มิ.ย. 63
391

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มิ.ย.63 ที่ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี พลเอกปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลัง (การฝึกรวมการ) (Pre-deployment Training : PDT) ของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน (ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน) (Thai Horizontal Military Engineering Company : TH-HMEC) ผลัดที่ 2 ในภารกิจ UNMISS จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-28 มิ.ย.63 โดยมี พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง ให้การต้อนรับ ทั้งนี้รองเสนาธิการทหาร และคณะได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการเตรียมการและการจัดการฝึกฯ จาก พันโท ไกศิน สาสุนีย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 และเดินทางไปยังสนามบินค่ายบุรฉัตร เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ และรับชมการบรรยายประกอบการสาธิตการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนวางกำลัง พร้อมกับให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2

สำหรับการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลัง Pre-Deployment Training : PDT เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทหารของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่มีความประสงค์จะส่งกำลังทหารไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ (Troop Contributing Country : TCC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของหน่วยทุกนายมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการ การปฏิบัติงานทางการช่าง การปฏิบัติการทางยุทธวิธี มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรฐานที่สหประชาชาติกำหนด ซึ่งการฝึกฯ ในครั้งนี้นับเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลังให้กับกำลังพลผลัดที่ 2 โดยมีแผนจะเข้าผลัดเปลี่ยนกำลังในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งกองทัพไทยได้ส่งกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 เข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ รองเสนาธิการทหาร ได้กล่าวให้กำลังใจและให้โอวาทกับกำลังพลทุกนาย เปรียบเสมือนผู้แทนของ คนไทยทุกคน ไปปรากฏตัวต่อสายตาของประชาคมโลก และร่วมปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติเพื่อมนุษยธรรมในครั้งนี้ ขอให้มีความตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ให้มีความชำนาญ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกำลังในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีสติ ศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนในท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มีความเข้าใจ เข้าถึง และช่วยพัฒนาประเทศเซาท์ซูดานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด คงไว้ซึ่งชื่อเสียงของทหารไทยในสายตาของนานาชาติเหมือนเช่นภารกิจที่ผ่านๆ มา.

ข่าว/ภาพ : ปิยะ วงษ์ไพศาล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ