วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ภาคเหนือ / ลำพูน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนถนนปลอดภัยต้นแบบ
: 14 พ.ย. 62
1k

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งความปลอดภัยการสัญจรภายในชุมชน " หมู่บ้านหนองหลุม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน" ซึ่งเป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนถนนปลอดภัยต้นแบบ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการจราจรภายในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้นำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นป้ายสัญญาณจราจร บริเวณจุดเสี่ยงและศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าสัก ได้รณรงค์ปลูกจิตสำนึกการสวมหมวกนิรภัยแก่เด็กนักเรียนด้วย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นชุมชนเข้มแข็งเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งชุมแห่งนี้ได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่ ถนนสวย สะอาดและปลอดภัยในระดับประเทศ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีเทศบาลตำบลป่าสักเป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนในการดำเนินงาน ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้นได้มาจากการขายขยะรีไซเคิลที่คนในชุมชนร่วมกันคัดแยก โดยผู้นำชุมชนมีการส่งเสริมให้ชุมชนทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางชุมชนได้มีแนวคิดร่วมกันเองของคนในชุมชน ในการดูแลชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ถนนสวย สะอาด ปลอดภัย เพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน และการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการถอดบทเรียน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ของมาตรการชุมชนเข้มแข็ง สร้างชุมชนถนนปลอดภัยต้นแบบของชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อที่จะได้นำไปขยายผลในการดำเนินงานต่อยอด เป็นหนึ่งหมู่บ้าน/ชุมชน หนึ่งอำเภอถนนปลอดภัย ตามโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ถนนสวย สะอาด และปลอดภัย เช่น การสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเก็บขยะบริเวณหน้าบ้านของตนเอง กวาดถนนบริเวณหน้าบ้านของตนเอง การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในการทำป้ายจราจร ทาสีเส้นถนนให้มีความชัดเจนมองเห็นได้ชัด ตัดต้นไม้ริมถนนให้มองเห็นทางเดินรถที่ชัดเจนขึ้น คัดแยกขยะ และนำขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปขายและนำรายได้เข้ากองทุนหมู่บ้าน 

 

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND