วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ภาคเหนือ / เพชรบูรณ์
กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำช่วยชาวเมืองเพชรบูรณ์ เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำทิน หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
: 13 ก.พ. 63
486

นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กล่าวว่าโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน (EIA) จังหวัดเพชรบูรณ์ สืบเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ตำบลตะเบาะและตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประสานหน่วยงานราชการเพื่อขอความเหลือราษฎรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้งและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้ทำหนังสือถึงกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 ขอให้สำรวจและจัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมชลประทานจึงได้พิจารณาศึกษารายละเอียดของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทินและได้จัดทำรายงานวางโครงการเบื้องต้น เมื่อ พ.ศ. 2540 และต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2556 กรมชลประทานได้จัดทำรายงานวางโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

แต่เนื่องจากพื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จึงเป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานและประกอบการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป กรมชลประทาน จึงมอบหมายให้บริษัท ดีไว พลัส จํากัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน (EIA) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแนวทางศึกษาโครงการ ประกอบด้วย (1) การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (3) การมีส่วนร่วมของประชาชน

“เพื่อให้การดำเนินงานโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด กรมชลประทาน จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางเลือกและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. โทรสาร 0 2941 9925 หรือสายด่วน 06 4630 5477”

โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำทิน มีที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะของตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินถมแบบแบ่งโซน ความสูง 34.50 เมตร ความยาวสันเขื่อน 446.0 เมตรความกว้าง 9.00 เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้ 15.68 ล้านลูกบาศก์เมตร จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลตะเบาะและตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมพื้นที่รับประโยชน์จากระบบชลประทานโครงการดังกล่าว ประมาณ 10,500 ไร่.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ