วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
: 19 มิ.ย. 63
584

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 20 ปีขึ้นไป สตรีกลุ่มเสี่ยง ด้อยโอกาส และสตรีที่เคยเป็นมะเร็งเต้านม ญาติสายตรงที่เคยเป็นมะเร็งเต้านม องค์กรสตรีทั้งภาครัฐและเอกชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงข้าราชการ ประชาชนทั่วไปมากกว่า 250 คน

ทางด้านนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เผยว่า จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทยมาโดยตลอด ซึ่งข้อมูลเมื่อปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย เสียชีวิตประมาณ 4,665 หรือทุก 2 ชั่วโมง พบสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด อันจะทำให้การรักษามีโอกาสหายเกือบ 100 % สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ขึ้นดังกล่าว.

ข่าว/ภาพ สุธรรม คงเพชร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ