วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
คนเคี้ยวใบเฮ ปปส.ยกให้ “ บ้านดอนไทรงาม” หนึ่งเดียวของ จ.ชุมพร เป็นพื้นที่นำร่องศึกษาต้นแบบเขตครอบครอง-เสพพืชกระท่อม ไม่ผิดกฎหมาย ก่อนปลดล็อคออกจากบัญชียาเสพติด
: 23 ก.ค. 63
1.2k

วันที่ 23 กรกฎาคม 63 นายประสงค์ คอนกำลัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านดอนไทรงาม ตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ได้จัดประชุมการทำประชาคม “ธรรมนูญชุมชน” เพื่อแสดง เจตนารมณ์และความพร้อมของชุมชนในการรองรับการประกาศท้องที่ตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 เพื่อสร้างแนวทางการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผ่านการประชาคมเพื่อรองรับและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสังคมที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมให้เกิดความเรียบร้อย โดยเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม จารีตประเพณี ดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยในสังคมพื้นที่ตำบลบางหมาก อ.เมืองชุมพร

โดยการทำประชาคมธรรมนูญชุมชุนในครั้งนี้มีชาวบ้านในพื้นที่เกือบ 200 คน เข้าร่วม พร้อมทั้งมีตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายปกครอง และตำรวจเข้าร่วมด้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านดอนรวบ ตำบลบางหมาก ซี่งใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการแสดงความคิดเห็นการจัดทำธรรมนูญชุมชนเกี่ยวกับการความคุมพืชกระท่อม หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด (ปปส.) คัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องศึกษาทำการเสพและครอบครองพืชกระท่อมเพื่อทางการแพทย์โดยไม่ผิดกฎหมาย

สำหรับร่างธรรมนูณชุมชนดังกล่าวมีบทกำหนดไว้ทั้งหมด 8 หมวด โดยหมวดที่ 1 ว่าด้วยบททั่วไปของสภาพพื้นที่ หมวดที่ 2 คุณสมบัติเงื่อนไข ข้อห้าม ของผู้เสพและผู้ครอบครองพืชกระท่อม เช่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสพและครอบครองพืชกระท่อม หมวดที่ 3 การเฝ้าระวังทางสุขภาพของผู้เสพพืชกระท่อม ต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปี หมวดที่ 4 ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับการใช้พืชกระท่อมและยาเสพติดชนิดอื่น ๆ หมวดที่ 5 การควบคุมพืชกระท่อมซึ่งต้องปลูกได้ไม่เกิน 3-5 ต้น และทำการติด QR Code ทุกต้น ถ้าเกินให้ตัดทำลาย หมวดที่ 6 การควบคุม รูปแบบการใช้พืชกระท่อม เช่นห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามมีการผลิต แปรรูปและปรุงน้ำโดยมีส่วนผสมของยาแก้ไอ ยาเสพติด สารออกฤทธิ์อื่น ๆ และห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดหฎหมาย

หมวดที่ 7 การเฝ้าระวังทางสังคม มีการตัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง จัดประชุมผู้ครอบครอง ขึ้นทะเบียนพืชกระท่อม หมวดที่ 8 บทการลงโทษตามที่คณะกรรมการควบคุมพืชกระท่อมระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล กำหนด ทั้งนี้ให้มีผลบงคับใช้นับตั้งแต่ได้รับประกาศให้เป็นท้องที่ตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

นายประสงค์ คอนกำลัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านดอนไทรงาม ตำบลบางหมากกล่าวว่าการที่ ปปส.เลือกหมู่บ้านดอนรวบ เพียงแห่งเดียวของจังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องทำการเสพและครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่มีความผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 มาตรา 58/2 เพราะเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งมีการรวมตัวทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องและไม่เกี่ยงข้องกับยาเสพติดร้ายแรง ได้รับรางวัลชนะเลิศกองทุนแม่ของแผ่นดินประเภทกลุ่มองค์กรที่มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

นายประสงค์กล่าวต่อว่าสำหรับพืชกระท่อมนั้นทางคนภาคใต้ถือว่าเป็นวิถีชีวิตมาแต่โบราณเป็นการกินใบสดเพื่อทำงานและรักษาโรค ไม่ใช่เป็นยาเสพติด หากเทียบกับบุหรี่ เหล้า ที่ปั่นทอนสุขภาพรุนแรงมากกว่า หมู่บ้านดอนรวบ หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก มีชาวบ้านขึ้นทะเบียนครอบครองพืชกระท่อม 105 ครัวเรือน จำนวน 222 ต้น มีผู้ใช้และผุ้ครอบครอบครอง 192 คน การทำประชาคมธรรมนูญชุมชนเพื่อควบคุมพืชกระท่อมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมอบให้กับ ปปส.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและลงมาตรวจสอบพื้นที่จริง โดยจะมีการออกบัตรประจำตัวผู้ครอบครอง ผู้เสพ และติด QR Code พืชกระท่อมทุกต้นที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยจะมีคณะกรรมการหมู่คอยตรวจสอบควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับในธรรมนูญชุมชน.

ข่าว/ภาพ : ทิวา ทองศิริ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ