วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ
: 29 ก.ค. 63
799

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรผู้ผ่านเกณฑ์การเข้ารับโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ถวายสัตยาบัน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดูแลและปฏิบัติตามโครงการของภาครัฐ ที่มอบโค-กระบือ เพื่อเลี้ยงดูให้เกิดการขยายพันธุ์ต่อในอนาคต พร้อมเข้าร่วมพิธีการรับมอบ ที่บริเวณ วัดประพาสประจิมเขต เขตเทศบาลเมืองพังงา อ.เมือง จ.พังงา

โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกับมอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาคตัวโค 1 ราย และผู้บริจาคเงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการฯ 5 ราย พร้อมกับมอบสัญญายืมโค เวชภัณฑ์สำหรับโค ให้แก่เกษตรกร 21 รายๆละ 1 ตัว และอาสาปศุสัตว์ 3 รายๆละ 3 ตัว
ทาง นาย สาโรจน์ จิตตกาญจน์ ปศุสัตว์จังหวัดพังงา กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 ถึง วันที่ 31 ก.ค.63 ทำการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั่วประเทศ จำนวน 4,910 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมีกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ โดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาดำเนินการรับบริจาคตัวโค-กระบือ หรือรับเป็นเงินบริจาคตามเป้าหมายโค-กระบือ จำนวน 30 ตัว ทั้งนี้ จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่จำนวน 8 อำเภอ แม่โคทั้งหมด 264 ตัวแม่กระบือ 9 ตัว พ่อกระบือ 2 ตัว.

ข่าว/ภาพ : บรรณารักษ์ จิวะนันทประวัติ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ