วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
ศอ.บต.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 3 จ. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ร่วมขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กให้เกิดความยั่งยืน
: 31 ก.ค. 63
598

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กระดับอำเภอ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนและชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยมี เจ้าหน้าที่ปกครองและปลัดอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในพื้นที่ จชต.นั้น เป็นการขับเคลื่อนโดยมีองค์กรภาคประชาสังคมเป็นแกนนำร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้การขับเคลื่อนในรูปแบบการมส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของสภาสันติสุขตำบลที่จะต้องรับรู้ สนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงค่อยขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

“ ที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กประจำปี 2563 ซึ่ง ศอ.บต.ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมกับสร้างสันติสุขขนาดเล็ก โดยการจ้างบุคลากรขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต. เป็นการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กให้เกิดรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในกระบวนการมีส่วนและเชื่อมโยงยุทธศาสาตร์ด้านต่างๆในระดับหมู่บ้านที่มีพื้นที่รองรับจำนวน 40 พื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่ รวมทั้งทีประชุมยังได้ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่สันติสุขขนาดเล็กประจำปี 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กอย่างเป็นรูปธรรม” รอง เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว.

ข่าว/ภาพ : วีระยุทธ แสงโนรี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ