วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
ภาคใต้ / กระบี่
กระบี่เตรียมเข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ชมรมประเภทต่าง ๆ เยาวชนตนแบบเก่งและดี เพื่อขับเคลื่อนโครงการและสร้างพลัง “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด”
: 22 ม.ค. 63
113

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ภายใต้ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตามคำขวัญ “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” และมีการจัดตั้งชมรมในสถานศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ

อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา จังหวัดกระบี่ ยังไม่ผ่านการประกวดระดับภาคใต้ จึงต้องดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งในภาพรวมของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของของทุกภาคส่วน ด้วยความเข้มแข็ง การสนับสนุนข้อมูลของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในแต่ละประเภท โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการมอบหมายภารกิจการดำเนินงาน ในแต่ละประเด็นแต่ละด้านโดยมีเจ้าภาพรับผิดชอบงานที่ชัดเจน ตรงตามบทบาทภารกิจและกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกำหนดเป้าหมายในภาพรวมที่ชัดเจนโดยบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมให้การสนับสนุน จัดกิจกรรมร่วมกันในระดับจังหวัด

สำหรับกิจกรรมที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่จะเข้าร่วม ประกอบด้วย การประกวดเยาวชนตนแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต และการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยจังหวัดกระบี่จะเข้าร่วมประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE และส่งชมรมเข้าร่วมประกวดในประเภทต่าง ๆ 8 ชมรม รวม 9 ชมรม จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน และร่วมกันให้กำลังใจกับคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้.

ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่