วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ภาคใต้ / ภูเก็ต
เหล่ากาชาดภูเก็ต ผลิตหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ แจกจ่ายแก่ประชาชน ตั้งเป้าผลิตให้ได้ 3,000 ชุด
: 20 มี.ค. 63
269

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมเด็ก-เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยตั้งเป้าหมายการผลิตจำนวน 3,000 ชุด โดยใน 1 ชุดประกอบ ด้วยหน้ากากอนามัย 2 ชิ้นและแอลกอฮอล์ขนาด 120 มิลลิลิตร 1 ขวด ซึ่งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยมาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา และได้มีการนำหน้ากากอนามัยที่ได้ไปแจกจ่ายในสถานที่ต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง นอกจากนี้สถานที่ต่างๆ เช่น มัสยิดได้ติดต่อมาเพื่อขอนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจ

ทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่คณะกรรมการ สมาชิก จิตอาสาและอาสาสมัครเหล่ากาชาดจังหวัดนำไปเผยแพร่ เพื่อใช้ในการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อ ทั้งในครอบครัวตนเอง ตลอดจนหมู่บ้านและชุมชนต่างๆทราบ พร้อมทั้งให้เหล่ากาชาดจัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

 

เนื่องจากหน้ากากอนามัย ซึ่งใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อขาดแคลนและมีราคาสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งกำลังได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมาสู่ประชาชนมากขึ้น เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ