วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ภาคใต้ / ภูเก็ต
อำเภอถลางร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคถลาง เตรียมจัดโครงการป่าดิบชื้นคืนให้กับเกาะ
: 21 มี.ค. 63
228

นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลางเปิดเผยว่า อำเภอถลางร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคถลางและภาคีเครือข่าย เตรียมจัดโครงการป่าดิบชื้นคืนให้เกาะ โดยใชัพื้นที่ของเทคนิคถลางที่มีพื้นที่กว่า 142 ไร่ แต่ทางวิทยาลัยเทคนิคถลาง ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคาร ในการใช้การเรียนการสอนกว่า 30 ไร่ ทำให้มีพื้นที่เหลือกว่า 100 ไร่ และในบริเวณดังกล่าวยังมีสภาพป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ที่มีความหลากหลาย ทางอำเภอถลางและทางวิทยาลัย จึงมีแนวคิดที่จะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ขึ้นเพื่อได้ให้ประชาชนและผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งในอดีตพื้นที่ดังกล่าว มีประชาชนมาปลูกสวนยางพารา

แต่ในปัจจุบันทางกลุ่มราษฏร์ดังกล่าว ได้มีการทำความตกลงกับทางวิทยาลัยแล้ว และได้ทำการคืนพื้นที่ทั้งหมดให้ทางวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนมาก และทางวิทยาลัยไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ทางวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับอำเภอถลางและภาคีเครือข่าย ได้เตรียมจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นแหล่งต้นน้ำของขุมน้ำวังน้ำเขียว ที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ส่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสนองแนวทางอนุรักป่าต้นแบบของในหลวงรัชกาลที่ 9  และยังเป็นการปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนหรือประชาชนที่มาศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติทั้งของจังหวัดภูเก็ต และของประเทศไทยต่อไป

นางสาวกชกร  บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคถลางเป็นสถาบันการศึกษา และที่ตั้งเราอยู่ในป่า ถือว่าเป็นทรัพย์อันล้ำค่ามหาศาล ซึ่งจากแฟ้มประวัติการตั้งวิทยาลัย ทำให้เห็นภาพในอดีต ประจวบกับเมื่อเราต้องการพัฒนาพื้นที่ สิ่งที่เราคิดคือต้องทำการอนุรักษ์ควบคู่กันไป การที่เรามีป่าในเมือง และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้ที่นับวันจะหาดูได้อยาก จึงเป็นต้นกำเนินของโครงการป่าดินชื้น คืนให้เกาะหรือคืนเกาะ เป็นคำพูดสั้นๆ ที่กลั่นจากความรู้สึกของการอนุรักษ์และรักษ์แผนดินแห่งนี้  และขอขอบคุณแนวร่วม ไม่ว่าจะเป็นอำเภอถลาง, ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบราม 4 กรมป่าไม้ ตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ กระทรวงยุติธรรม และภาคีเครือข่ายจากทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว จะเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต โดยการบูรณาการทำงานกับทุกฝ่ายในการดูแลพื้นที่ป่า ให้คงอยู่กับจังหวัดภูเก็ตและเป็นแหล่งศึกษาธรราชาติ ของนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ