วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ภาคใต้ / สงขลา
ศอ.บต. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรม จะนะ จากภาคเอกชนในพื้นที่ ยันไม่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างที่หลายฝ่ายกังวล
: 06 มิ.ย. 63
357

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 63 ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคารไทย ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 150 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา”

เพื่อรับฟัง และนําเสนอความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาระดับอนุภูมิภาค หลังพบว่า สถานการณ์เศรษฐกิจของพื้นที่ที่ผ่านมา ประสบปัญหาทั้งจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากราคาผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อีกทั้งตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคใต้ในช่วง 2-3 ปี หลัง มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.3 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้และประเทศไทยโดยรวมที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4 และมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยประเด็นสำคัญมีการหารือกันถึงเรื่องการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา หรือ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่มีมาตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 59 และต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดกรอบการบริหารจัดการและการพัฒนาร่วมกัน

ขณะที่ในส่วนของภาคเอกชนได้มีการนําเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาโครงการนี้ว่า น่าจะมีการทําท่าเรือเพื่อการพาณิชย์การเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งอุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย และอุตสาหกรรมขนส่งทางรางที่จะมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา ประเทศในอนาคตที่ทุกประเทศต่างต้องเชื่อมโยงเข้าหากัน รวมทั้งการเป็นครัวอาหารโลก และพลังงาน

อีกทั้งผู้นำภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนทั้ง 2 บริษัท ยังได้แสดงเจตจํานงค์ร่วมกันอย่างชัดเจนในการไม่ลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามที่หลายฝ่ายรวมทั้งประชาชนในพื้นที่วิตกกังวล เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคหลังโควิด 19 ดังนั้นทางบริษัทเหล่านี้จึงจําเป็นต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงการทําธุรกิจตามไปด้วย

นอกจากนี้กระบวนการทํางานในระยะต่อไปหลังจากนี้ จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนของการปรับผังสีเพื่อรองรับการลงทุน และการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งการเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเข้ามาเสนอความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆอีกด้วย

ทั้งนี้ในช่วงระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ได้มีกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ประมาณ 30 คน ได้พากันมายืนรวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าโรงแรม เพื่อมาสังเกตการณ์ รวมทั้งชูแผ่นป้ายคัดค้านโครงการ และอ่านแถลงการณ์เรื่อง ยกเลิกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ หยุดสร้างความอัปยศให้กับ ศอ.บต. โดยมีทั้งหมด 5 ข้อ ซึ่งระบุว่า โครงการดังกล่าวนั้น ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการเท็จตั้งแต่ต้น และกำลังกลายเป็นโครงการที่สร้างความขัดแย้งในชุมชนที่อาจจะหนักขึ้นในอนาคต ซึ่งโครงการนี้จะเป็นความอัปยศที่สุดของ ศอ.บต. อันสังเกตได้ถึงความผิดปกติ และผิดมาตรฐานในแนวทางการดำเนินงานงานของ ศอ.บต. อย่างไม่เคยมีมาก่อน

ทั้งการยุยงส่งเสริมให้คนในชุมชนขัดแย้งกัน การจัดฉากสร้างเวทีรับฟังความคิดเห็นหวังเพียงลายเซ็นและรายชื่อผู้สนับสนุน การร่วมกับกลุ่มทุมพยายามรวบรัดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งการที่ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการมาจากข้างบนก่อนแล้วพยายามจัดเวทีตามหลังแทนที่จะฟังเสียงของคนในพื้นที่ และการตั้งข้อสังเกตว่า โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ และอาจจะเป็นการทิ้งทวนของรัฐบาลนี้ด้วย ทั้งนี้การรวมตัวกันของกลุ่มคัดค้านโครงการนี้ได้มีการสลายตัวไปหลังการอ่านแถลงการณแล้วเสร็จ เพื่อแสดงจุดยืนที่จะให้มีการยกเลิกโครงการนี้.

ข่าว/ภาพ สิทธิชัย ชูโตชนะ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ