วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สตูล
งดงานแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตาครั้งที่17‬ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโควิด-19
: 04 มี.ค. 63
562

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) เป็นโรคติดต่ออันตราย อันดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและ อาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลตามราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 นั้น

คณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 17 ได้หารือและทบทวนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สรุปได้ว่าเพื่อสุขภาพที่ดีและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกทั้ง เพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จึงมีมติให้ งดการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

สำหรับนักวิ่งที่ได้สมัครวิ่งไว้แล้ว ขอเรียนดังนี้ว่า ท่านสามารถรับเสื้อนักวิ่ง เหรียญรางวัล กระบอกน้ำ และเสื้อฟินิซเซอร์สำหรับนักวิ่งระยะ 24 กิโลเมตร ได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 หากประสงค์จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล โทร 074-711225 หรือทางเพจ FB : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล FB : วิ่งย้อนรอยประวัติตาสตร์ตะรุเตา

โดยเงินค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ค่าเสื้อนักวิ่ง เหรียญ กระบอกน้ำ เสื้อฟินิซเซอร์สำหรับนักวิ่งระยะ 24 กม.) ทางคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันจะคืนเงินให้แก่ผู้สมัคร โดยติดต่อขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา ครั้งที่ 17 กราบขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ