วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคใต้ / สตูล
ผวจ.สตูลนำเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ระดมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
: 04 เม.ย. 63
207

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น. ที่ลานจอดรถศูนย์การค้ําแม็คโคร ต.คลองขุดอ.เมืองสตูล นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล พล.ต.ต.อาซาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จ.สตูล พ.อ.กิตติ  จันทร์เอียด รอง ผอ.รมน.จ.สตูล ได้ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธร จ.สตูล,ตม.,ตำรวจน้ำ,ตชด.ตำรวจกองปราบ,ทหารจากร.5พัน2ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์,อส.จ.สตูลและฝ่ายปกครอง ออกปฏิบัติหน้าที่ระดมการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

 ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร และออกข้อกำหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ การแพร่ ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID –19) ที่ยังคงมีแนวโน้มแพร่ ระบาดทวีความรุนแรงรัฐบาล สานักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ถือเป็นความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID -19) จึง สนธิกาลัง จากหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อร่วมปล่อยแถวระดมการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกาหนด พ.ศ.2548โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น130นาย .....ทั้งนายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการกับประชาชนโดยสุภาพ และขอให้ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ให้ได้โดยเร็ว.

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ