วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
ศอญ.จอส.พระราชทาน ตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง
: 30 พ.ค. 63
454

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือ การแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 ในพื้นที่  ที่ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ, ตำบลตะโกทอง, ตำบลท่ากูบ และตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ พ.อ.วราวุธ สีดาพาลี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พ.อ.ชัยรัฐ เตระวิชชนันท์ เสนาธิการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ หัวหน้าคณะกรรมการชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม จิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ในพื้นตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โดยมี นาย ณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ, นาย ราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสา และชาวบ้านร่วมให้ข้อมูลและรังฟังข้อเสนอแนะ จากนั้นได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า งานขุดลอกแหล่งน้ำเดิม การขุดลอกสระพวง และงานสร้างระหัดวิดสูบน้ำเข้านาด้วยพลังงานน้ำ ที่บ้านเสียวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และในช่วงบ่ายได้เดินทางติดตามความก้าวหน้า ที่บ้านหนองนกเขียน หมู่ 3 ตำบลตะโกทอง อ.ซับใหญ่ ดูงานสร้างแทงค์น้ายักษ์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 4 เมตร ความจุน้ำ 144 ลิตร  จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านบุฉนวน หมู่ 6 และ บ้านหนองใหญ่ หมู่ 7 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นาย ประทีป ศีลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ, นาย ราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางสาว อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอซับใหญ่ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสาและชาวบ้านร่วมให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะคณะตรวจเยี่ยมกว่า80คน                      

นางสาว อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอซับใหญ่ กล่าวว่า หลังได้ติดตามคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าในการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ บ้านบุฉนวน หมู่ 6 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 แห่ง  โดยไปดูงานขุดลอกแหล่งน้ำที่1 คลองร่องเสือขนาดกว้าง 50 เมตร ลึก 2.30 เมตร ความยาว 120 เมตร และแหล่งที่ 2 งานขุดลอกแหล่งน้ำ คลองลำห้วยจอมแก้ว ขนาดกว้าง 60 เมตร ลึก 2.30 เมตร ความยาว 4 กิโลเมตร ซึ่งแหล่งน้ำทั้ง 2 แห่ง ประชาชนได้รับผลประโยชน์จำนวน 3 หมู่บ้าน 944 ครัวเรือน 3,100 คน ประกอบด้วย บ้านบุฉนวน หมู่ 6 ,บ้านหนองใหญ่ หมู่  7  และบ้านหนองบัว หมู่ 11 นำไปใช้อุปโภค-บริโภคและในพื้นที่การเกษตรได้กว่า 5,400 ไร่ และปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งกว่า 40 ไร่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโรควิด-19 แต่การจำหน่ายหน่อไม้ฝรั่งสร้างรายได้เข้าหมู่บ้านและเข้าชุมชนได้วันละ500-800 บาทต่อวัน/ต่อไร่

ด้าน พ.อ.ชัยรัฐ  เตระวิชชนันท์  หัวหน้าคณะกรรมการชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม จิตอาสาต้านภัยแล้ง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 ในครั้งนี้ พบว่าประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับโครงการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ของจังหวัดชัยภูมิ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากและสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี.

ข่าว/ภาพ ชาติชาย สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ