วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำทีมการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือภาคเอกชน สร้างโรงเรียนวัวแห่งแรกของไทย หวังสร้างทักษะอาชีพ ผ่านระบบเรียนร่วม ให้เด็กด้อยโอกาสมีวิชาชีพติดตัวออกไปหลังจบการศึกษา
: 03 มิ.ย. 63
190

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ในโครงการ โรงเรียนร่วมพัฒนา “โรงเรียนวัวแห่งแรกของไทย มุ่งที่ร่วมกันนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ มาพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเลี้ยงวัวให้แก่เด็กนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางสังคม หรือเด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง หลังเรียนจบประถมศึกษาออกไป เด็กกลุ่มนี้อาจไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ จะได้นำวิชาชีพที่ได้จากโครงการนี้ ติดตัวออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองให้รอด อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 นาย ณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า วันนี้เป็นอีก 1 โรงเรียนเรียนร่วมก่อนหน้านี้เราได้เปิดโรงเรียนอ้อย, โรงเรียนมันสำปะหลัง, โรงเรียนไก่ไข่ และครั้งนี้มาเป็นโรงเรียนวัว การลงนามมีหลายฝ่ายที่จะได้มาร่วมมือกัน ทางภาคเอกชน  คือกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ภาครัฐมีทางนายอำเภอเนินสง่า ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต3 ,ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ,ผู้บริหารโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านด้านการเลี้ยงวัว ท้องที่ท้องถิ่น กำนันตำบลกะฮาด นายก อบต.กะฮาด ได้ประกาศความพร้อมในอันที่จะดำเนินโครงการโรงเรียนเลี้ยงวัว ไม่เพียงแต่มิติของการเลี้ยงวัวเท่านั้น ยังเชื่อมโยงการเรียนรู้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  มีการถ่ายทอดความรู้จากเด็กในโรงเรียนเรียนร่วมแห่งนี้ ไปยังลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ ของเด็ก ที่สุดคือเด็กมีวิชาชีพติดตัว สามารถนำไปทำเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ คือเด็กที่อยู่ในครอบครัวแหว่งกลาง หรือเด็กที่อยู่กับอยู่ย่า ตา ยาย ไม่มีพ่อ แม่คอยเลี้ยงดูเหมือนเด็กทั่วไป รวมถึงเด็กที่มีระดับการเรียนต่ำ-ปานกลาง และเด็กที่มีปัญหาอื่นๆ ที่เป็นเหตุให้เขาไม่สามารถเรียนหนังสือจนจบหลักสูตรได้ ส่วนเด็กเรียนเก่ง เราไม่ค่อยห่วง โอกาสที่จะไปต่อมีความเป็นไปได้สูง แต่ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เรียกระบบการเรียกแบบนี้ว่า “การเรียนเพื่อเอาตัวรอด” คือเรียนแบบปกติ ควบคู่กับเรียนสิ่งที่มีอยู่แล้วใกล้ตัว โดยมีผู้ใหญ่ใจดี ให้โอกาส  และให้การสนับสนุน หวังให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ลดปัญหาสังคมเช่นปัญหายาเสพติด เด็กซิ่ง เด็กแว้น เป็นต้น

และหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปดูงานที่โรงเรียนรวมราษฏร์วิทยากูล อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โดยมี นาง นงค์นุช  คชา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัดกว่า 200 คนให้การต้อนรับ พร้อมนำลงพื้นที่ตรวจดูงาน”โครงการเลี้ยงวัว” ในพื้นที่ของโรงเรียน 108 ไร่ ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2561 แต่เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ  และได้ท่านผู้ว่า นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว คนปัจจุบัน พร้อบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานสานต่อเพื่อบุตรหลานของเราในอนาคตต่อไป.

ข่าว/ภาพ ชาติชาย  สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ