วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สานักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ ตามแนวทางพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
: 18 มิ.ย. 63
403

พันเอก วราวุธ สีดาพาลี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ อำเภอเกษตรสมบูรณ์, กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่ ชย.4 (คอนสาร), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่ ชย.3(เกษตรสมบูรณ์), ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโพนงาม ให้การต้อนรับ พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายพัฒนา)

ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดาริ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างจำนวน 15,000 ต้น ณ แปลงปลูกป่า 72 พรรษามหาราชินี ที่บ้านห้วยหินลับ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกป่าจำนวน 150 ไร่ พร้อมตรวจเยี่ยมการสร้างฝายต้นน้ำเพื่อเป็นอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าฟื้นฟูธรรมชาติ สร้างแหล่งอาหารให้กับมนุษย์และสัตว์ และระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์

พันเอก วราวุธ สีดาพาลี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ได้พระราชทานศาสตร์พระราชา เพื่อประชาชนคนรุ่นหลัง ได้นำไปยึดถือเป็นหลักในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้า รวม 240 ฝาย ในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่พื้นที่ ตำบลหนองโพนงาม จำนวน 111 แห่ง แบ่งเป็น ฝายแบบผสมผสาน 105 แห่ง และ ฝายแบบกึ่งถาวร6 แห่ง และ ในพื้นที่ ตำบลโนนทอง จำนวน 129 แห่ง แบ่งเป็น ฝายแบบผสมผสาน 123 แห่ง และ ฝายแบบกึ่งถาวร 6 แห่ง  โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีจำนวน  150 คน.

ข่าว/ภาพ ชาติชาย สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ