วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ เตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เน้นการดูแลเด็กเล็กเป็นพิเศษ
: 01 ก.ค. 63
212

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  นาย  กอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมและการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ในบริบทประเทศไทย โดยมีนาย สำเนา  เนื้อทอง ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงาน ถึงจุดประสงค์การจัดประชุม โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนคือผู้แทนองค์กรภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้แทนฝ่ายศาสนา และสื่อมวลชน กว่า 100 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ถกประเด็นปัญหาให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฎิบัติ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จนเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษายุค 4.0 และการศึกษาตลอดชีวิต

นาย กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของสภาการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ทุกองค์กรในสังคม มิได้ปล่อยหน้าที่การจัดการศึกษาเป็นของรัฐเพียงผู้เดียว หากแต่เอาใจใส่และร่วมแสดงข้อคิด แนวปฏิบัติที่น่าสนใจและทำได้จริง ซึ่งผลก็จะปรากฏแก่ลูกหลานของเราในอนาคต ต่อข้อถามเรื่องการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในจังหวัดชัยภูมินั้น พร้อมเกือบเต็มร้อยเปอร์เช็นต์แล้ว ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาเรื่องการป้องกันโรคโควิด-19เป็นอย่างดี เช่น การเตรียมอาคารสถานที่ งานด้านวิชาการ และเรื่องสุขอนามัย ทางจังหวัดได้ส่งทีมงานลงไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำโดยมีจุดเน้นที่ต้องดูแลและให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษคือเด็กเล็กๆระดับประถมศึกษา น่าเป็นห่วงมากเพราะเขายังเล็กและอยู่ในวัยซุกซน โรงเรียนประถมจึงต้องเคร่งครัดทั้งเรื่องการตรวจคัดกรอง การรักษาระยะห่างทางสังคม การรับประทานอาหาร  การจัดห้องเรียนให้จำนวนเด็กเข้าชั้นเรียนน้อยลง การรักษาความสะอาดเป็นต้น ซึ่งหลายโรงเรียนทำได้ดีมาก

ด้าน ดร.อรอุมา  ไชยเศรษฐ  ผู้อำนวยการสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ (C-bec) ผู้ประสานงานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ กล่าวว่า สภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ  (สรช)  มีคำขวัญสำหรับการทำงานคือ สร้างคนดี  มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้ เป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบันที่ต้องการคนดี มีคุณธรรมนำหน้า มีคนที่มีความสามารถคือเก่ง ดูแลพึ่งพาตนเองไม่เป็นภาระกับคนอื่น และช่วยเหลือสังคมได้ในที่สุด วันนี้ขอบคุณคนชัยภูมิทุกท่านทุกองค์กร ที่ร่วมเสนอทิศทางการศึกษาให้ลูกหลานชัยภูมิ และเป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่นๆได้นำไปใช้ตามบริบทของท้องถิ่นตนด้วย.

ข่าว/ภาพ ชาติชาย สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ