วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564
ภาคอีสาน / ชัยภูมิ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเสริมทักษะเกษตรตำบลให้พัฒนาไปสู่เกษตรมืออาชีพให้สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ
: 01 ก.ค. 63
234

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ นาง ธัญธิตา บุญมณีกุล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลและอำเภอ  โดยมีจุดประสงค์ จะให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานการเกษตรในพื้นที่ของตำบลและอำเภอให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและประเด็นเร่งด่วน ตามยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับตั้งแต่ตำบล อำเภอ และจังหวัดด้วย

นาง ธัญธิตา บุญมณีกุล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในวันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิได้จัดการพัฒนาทั้งคนและงานไปพร้อมกัน  ในด้านการพัฒนาคนนั้น จัดให้คนของเรา(เจ้าหน้าเกษตร)ทุกคนได้มีความรู้ในงานที่ตนเองทำอยู่  มีการวางแผนงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ ตั้งแต่ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยแผนงานทั้งหมดก้าวเดินไปภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งการติดอาวุธทางปัญญาอย่างเดียวไม่พอ สำนักงานยังได้เชิญ ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิ มาให้ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพ จัดทำคลิป สารคดีเผยแพร่ผลงานของตนเองด้วย  ซึ่งส่วนนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้สังคมได้รับรู้งานเกษตรยุคใหม่หรือที่เรียกว่าเกษตรยุค 4.0 ไปด้วย

ส่วนงานอีกอย่างที่เราได้ดำเนินการไปพร้อมๆกันคือเรื่องการจัดประกวดนาแปลงใหญ่  อันเป็นผลงานที่ชาวเกษตรทุกคนได้ ลงทุน ลงแรง ก่อการมาระยะเวลาหนึ่งนั้น  กำลังออกดอกออกผล และ สามารถนำมาเผยแพร่ด้วยความภาคภูมิใจไม่เฉพาะคนชัยภูมิเท่านั้น อาจเลยไปถึงระดับชาติด้วย.

ข่าว/ภาพ ชาติชาย สงวนรัมย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ