วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
กอ.รมน.เลย ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง
: 24 ก.ค. 63
783

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 ณ บริเวณภูพระ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง.ผอ.รมน.จ.เลย /รอง.ผบ.มทบ.28 ได้ริเริ่ม ร่วมส่วนราชการภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชน รวบรวมองค์พระพุทธรูปที่ชำรุดทรุดโทรม และประดิษฐานไว้ตามสถานที่อันไม่สมควร กระจัดกระจายในที่ไม่เหมาะสม ไปรวบรวมไว้ให้เป็นระเบียบสวยงาม 

1.จากเดิมภูเขาหัวโล้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จนไม่สามารถปลูกป่าให้กลับมาเขียวสวยงามได้ดั่งเดิม จากองค์พระพุทธรูปที่ถูกเรียงรายไร้การดูแลรักษา บางองค์เศียรขาด บางองค์แขนแตก ลำตัวร้าว สีซีดหม่นหมองมองเห็นแล้วไร้ซึ่งศรัทธาไม่มีใครกราบไหว้
2.กอ.รมน.จ.เลย ได้ทำการฝึกจัดตั้ง ทบทวนหมู่บ้าน อพป. ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หมู่ 4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ช่วงเวลาวันที่ 16-23 ก.พ.63 โดยสรุปผลการฝึกโครงการ ฯ เป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้เข้ารับการฝึกทบทวน ซึ่งได้มีมติร่วมกันให้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งโดยการรวบรวมองค์พระพุทธรูปที่ชำรุดทรุดโทรม และประดิษฐานไว้ตามสถานที่อันไม่สมควร รวบรวมไว้ ณ บริเวณภูพระ ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ตามพุทธลักษณะ และคตินิยมทางพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น

 

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งทัศนศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงพระวีรกรรมของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จนำกำลังทหารโดยเฮลิปคอปเตอร์ลงปฏิบัติการทางยุทธวิธี ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง.

ข่าว/ภาพ บุศย์ สิริปัญญาพร