วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
สหกรณ์เลย นำเยาวชนเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้จริงจากสหกรณ์
: 30 ก.ค. 63
628

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้ นายสุทัน หล้าแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิชัย ศรีละ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  อ.หนองหิน ภูอ.กระดึง อ.ผาขาว พร้อมคณะ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย  และโรงเรียนเพียงหลวง 18  เข้าทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด อำเภอภูกระดึง และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์เฉลิมชัย อินทรชัยศรี  ตำบลตาดข่า  อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยศึกษาจากสถานที่ปฎิบัติจริง และนักเรียนได้นำความรู้จากประสบการณ์ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้.

ข่าว/ภาพ บุศย์ สิริปัญญาพร